ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce

Obec Ptrukša
Ptrukša 170
076 77 Ptrukša
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
3​5​2​/​2​0​1​9​/12.12.2019
Naše číslo
O​U​-​M​I​-​O​S​Z​P​-​2​0​1​9​/​0​1​9​8​0​9​-​0​0​5​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ M​á​r​i​a​ Š​i​m​k​o​v​á​/​0​5​6​/​6​2​8​0​5​1​4​
20. 12. 2019
Vec
Odstúpenie oznámenia o strategickom dokumente Územný plán obce Ptrukša
„Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Ptrukša“ – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Obstarávateľ, Obec Ptrukša, obecný úrad 170, 076 77 Ruská, IČO: 00 331 864, predložil dňa 13.12.2019 na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len zákon) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len oznámenie) „Územný plán obce Ptrukša“, ktoré Vám v prílohe podľa § 6 zákona ako dotknutej obci zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu podlieha podľa § 7 zákona zisťovaciemu konaniu pretože spĺňa predpoklady uvedené v § 4 ods. 2 písm. c) zákona. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva obec Ptrukša, ako obstarávateľa strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne Vás žiadame, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko podľa § 6, ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. Na neskôr doručené stanoviská nebude príslušný orgán prihliadať. Nakoľko Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada i na stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či sa strategický dokument má alebo nemá ďalej posudzovať podľa zákona.
Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​6​6​2​8​0​5​1​2​
E-mail
o​u​.​m​i​.​o​s​z​p​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​