Dnes je 4.December 2022, meniny má Oldrich, zajtra Barbora

Pozvánka

erb

Týmto Vás pozývam na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ptrukša, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2010 (streda) o 18.30 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu...

Alexander Takács
starosta obce

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ptrukša pdf

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí

9. Došlá pošta

10. Deň dôchodcov - vyhodnotenie

11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – poverenie zástupcu starostu

12. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov komisií

13. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

14. Určenie platu a odmeny starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom

15. Schválenie zásad odmeňovania poslancov

16. Určenie platu a odmeny hlavného kontrolóra na rok 2011

17. Schválenie odmeny starostu za rok 2010

18. Schválenie odmeny hlavného kontrolóra za rok 2010

19. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 – návrh rozpočtu je na stránke obce www.ptruksa.sk

20. Schválenie programového rozpočtu na obdobie 2011-2014

21. Schválenie VZN č.1/2011 – návrh je na stránke obce www.ptruksa.sk (platí pre všetky VZN )

22. Schválenie VZN č.2/2011

23. Schválenie VZN č.3/2011

24. Schválenie VZN č.4/2011

25. Schválenie VZN č.5/2011

26. Schválenie VZN č.6/2011

27. Schválenie VZN č.7/2011

28. Schválenie VZN č.8/2011

29. Schválenie VZN č.9/2011

30. Schválenie VZN č.10/2011

31. Schválenie VZN č.11/2011

32. Schválenie VZN č.12/2011

33. Schválenie predaja pozemku p.č. 31/2

34. Aktuálne informácie – diskusia

35. Záver

 

 

 

Reklamný panel

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Separovaný zber

separovany zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix