Dnes je 4.December 2022, meniny má Oldrich, zajtra Barbora

Archív všeobecných záväzných nariadení

1/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

14/2018 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša

15/2018 - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ptrukša č. 16/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

ROZPOČET 2018

Reklamný panel

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Separovaný zber

separovany zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix