Obec Ptrukša


2020. November 25., Katalin névnapja, holnap Virág névnapja

Alapiskola

Innen indultunk - múlt

 

Egy község életében meghatározó szerepe van az iskolában. Gyermekközösséget alakit ki, segít a nevelésben, tudást ad, megalapozza az anyanyelv és más nyelvek szeretetét, táplálja a nemzeti identitást, toleranciára, szorgalomra, kitartásra nevel.

Ezért volt jelentősége annak, hogy 1886-ban Nagyszelmencen megnyílt az első községi iskola. A magyar nyelvű oktatás egészen 1945–ig zavartalanul működött, majd 1945 áprilisában nyilvánosságra hozták a Kassai Kormányprogramot. Ennek alapján a magyar tanítási nyelvű iskolákat Csehszlovákiában bezárták, helyükön pedig szlovák iskolák nyíltak.

Végre 1950. szeptember 1-jén újra magyar nyelven folyt az oktatás.  Az 1964/65-ös tanévben napközi otthon is nyílt. Megkezdték munkájukat az érdekkörök. Az iskola bekapcsolódott a tanulmányi versenyekbe.

Az 1989-es fordulat után az iskola élete is megváltozott, sokkal demokratikusabb lett. A pedagógusok több szabadságot kaptak, kibontakoztathatták rátermettségüket és kreativitásukat. Bevezették az angol nyelv és a hittan oktatását.

2002-ben az iskola jogalanyiságot kapott, fenntartója az önkormányzat lett. Ez nagyban hozzájárult az intézmény külső és belső felújításához.

A 2005/06-os tanévben az új igazgató, PaedDr. Hack László javaslatára megkezdődött az iskola nevesítése. A tantestület döntése alapján Dobó István nevét vette fel az iskola.

 

Igazgatók időrendi sorrendben: 

Igazgatóhelyettesek időrendi sorrendben:

Urbán Lajos                1950 - 1953

Balogh István              1953 - 1956

Kovács László              1956 - 1961

Icsó Béla                     1961 - 1990

Erdélyi Róbert             1990 - 1991

Mórik István                1991 - 2000

Kalitza Miklós              2000 - 2005

Hack László                 2005 -

 

nincs adat                   1950 - 1958

Titka Róbert                1961 - 1970

Balogh István              1970 - 1983

Bajusz Alica                1983 - 1986

Erdélyi Róbert              1986 - 1990

Mórik István                  1990 - 1991

Tóth Árpád                   1991 - 2000

Fuchs Aliz                    2000 - 2004

Abaházi Csilla               2004

Kalitza Miklós               2005 - 2006

Tóth Kornélia               2007 -

 

Itt tartunk - jelen

Az iskola épülete a környező intézményekhez viszonyítva kitűnőnek mondható. Megóvására a fenntartó önkormányzatnak, az iskolavezetésnek, a pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt nagy gondot kell fordítaniuk. Mivel semmi sem tart örökké, minden átalakításra szorul, ennek érdekében mi is megtettük a magunkét. Nagy beruházásaink közül megemlíthetjük az épület tetőcseréjét, a mellékhelyiségek felújítását, valamint a  régi ablakok cseréjét. Egész év folyamán kisebb-nagyobb átalakításokkal igyekszünk szebbé varázsolni és otthonosabbá tenni iskolánkat.

Skola1 

A nyugodt falusi környezet előnyeit kihasználva a természetet megismerni akaró, szerető és óvó tanulók nevelésére helyezzük a hangsúlyt.

Fontosnak tarjuk, hogy az iskola, ahol a gyerek szinte az egész napját tölti, olyan legyen, ahová szívesen jön mindenki. Az osztálytermeink hangulatosak. Az ízléses dekorációk igazodnak az évszakokhoz, jeles ünnepekhez, aktuális eseményekhez, a gyermeki alkotások pedig személyessé, otthonossá teszik a helyiségeket. A művészeti jellegű szakköröket látogató tanulók széppé varázsolják a folyosókat. Elkészült munkáikból meglepetés ajándék lesz az ide látogató óvodásoknak, elsősöknek, vagy anyák napjára. Szép dekorációt készítenek karácsonyra, húsvétra, vagy csak úgy a maguk örömére.

 

Oktató-nevelő munka az alsó tagozaton

 

Kiemelten kezeljük az első négy év alapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését fontosnak tartjuk, amely a későbbi hatékony munkavégzéshez, fejlődéshez elengedhetetlenek.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodában elsajátított alapvető magatartási normák, jó szokások erősödjenek annak érdekében, hogy a gyermekek elfogadják, és önállóan alkalmazni tudják az iskolai szokásokat, szabályokat. A hangsúlyt az alapkészségek kialakítására és fejlesztésére helyezzük.

A négy alsó tagozatos osztályban jelenleg 55 tanuló jár. Az osztályok ún. „nagyfelmenő rendszerűek”, vagyis ugyanaz az osztálytanító tanítja a gyerekeket 4 éven át. Néha egy-egy osztály esetében a „kisfelmenő rendszer” érvényesül: 1-2. és 3-4. bontásban. Célunk az 1-4. osztályban az alapvető nyelvi és matematikai ismeretek megalapozása, erre szánjuk a kötelező délelőtti órákat.  A negyedik osztály átmenet az alsó és a felső tagozat között, legfontosabb cél felkészíteni a tanulókat arra, hogy megfeleljenek az 5.-es követelményeknek.  

 

Oktató- nevelő munka a felső tagozaton

 

Az alsó tagozaton elkezdett nevelő-oktató munkát, az ismereteken alapuló biztos alapkészségek és képességek kialakítását, fejlesztését folytatja a felső tagozat. A cél tanulóink tudásának megszilárdítása, általános műveltségük teljesebbé tétele. Az eltérő érdeklődésű körű gyerekeket tudásuknak megfelelően a továbbtanulásra és a társadalomba    való beilleszkedésre készíti fel.

A felső tagozaton évfolyamonként 1-1 osztály működik, 81 tanulóval, 15 fős átlagos osztálylétszámokkal.

            A továbbtanulás megkönnyítése érdekében osztályfőnöki órák keretében illetve pályaválasztási szülői értekezleten bemutatjuk a választható iskolatípusokat. Évekre visszamenően kilencedikeseink eredményesen tanulnak tovább, és megállják a helyüket a középfokú oktatási intézményekben. Pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy visszajelzést adjon a teljesítményekről. A folyamatos ellenőrzésen, értékelésen és osztályozáson túl a 9. évfolyam tanulói országos tudásszintet felmérő tesztet írnak szlovák és magyar nyelvből, valamint matematikából. A felmérés során nyújtott teljesítményeket a középiskolai felvételi vizsgákon is figyelembe veszik.

Iskolánk az alapkészségek biztos elsajátíttatása, az alapműveltség biztosítása mellett fontos feladatának tartja a tehetséggondozást. A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységeink az alábbi csoportokba sorolhatók: differenciált tanórai foglalkozás, házi versenyek, felkészítés versenyekre és szakkörök. A tanórai munkák szervezésekor is gondolnunk a tehetséggondozásra. A differenciált foglalkozás keretében gondoskodunk a mennyiségi és minőségi többletfeladatokról.

Annak ellenére, hogy kevés a tehetséges tanulóink száma, évről évre szép eredményeket érünk el a tantárgyi versenyeken. Minden versenyfelhívást figyelemmel kísérünk. Részt veszünk szavaló-, mesemondó-, matematika-, ének- és sportversenyeken. A környék iskoláihoz viszonyítva az eredményességi mutatóink jók.

A tehetséggondozás mellett kiemelkedően nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására is. A pszichológus által vizsgált és lemaradást mutató tanulók fejlesztését integrált oktatással oldjuk meg.

            Egyre nagyobb a tanulók családi háttere közötti különbség. A szülők társadalmi és gazdasági helyzetének romlása, egyéni  képességeik következtében nálunk is több gyermek  küzd magatartási, tanulási zavarokkal és az anyagi biztonság hiányának problémájával. Az iskola pedagógusai napi erőfeszítésekkel igyekeznek kompenzálni a tanulók jelentős részénél fellelhető szociokulturális hátrányokat. A pedagógusok saját tanóráikon differenciált, egyénre szabott módon tanulásszervezéssel és szereplési lehetőségek biztosításával segítik a diákok fejlődését.

A testnevelés és sportfoglalkozások a tornateremben és a sportpályán zajlanak. Az udvaron a sportpálya mellett a fák alatt játszóhelyek és pihenőhelyek kialakítására törekedtünk. Csendes, nyugodt környezet öleli körül iskolánkat. Az iskolai környéke tiszta és rendezett, ennek megóvása a tanulók és a felnőtt  munkatársak közös  feladata.

 

Napközi otthon

 

Iskolánkban jelenleg egy napközis csoport működik, egy napköziotthon-vezető irányításával. Rugalmas napirend kialakításával igyekszünk a gyermekek életkori sajátosságainak és a mai kor igényeinek megfelelni.

Napjainkban, amikor a szülök nagyon elfoglaltak, harmonikus és nyugodt légkört biztosítunk a gyerekek napi felkészüléséhez. Türelemmel, gondoskodással és lelkiismeretes munkával a mindennapi tanuláson kívül hozzájárulunk a diákok sokoldalú fejlődéséhez és szórakozásához is.

A tanulmányi és szabadidős foglalkozások során a tanulók egyéni képességeik szerint fejlődhetnek. Gyakorolják, elmélyítik, megszilárdítják a tanórákon elsajátítottakat és elkésztik házi feladataikat. Megismerkednek a hatékony tanulási módszerekkel és technikákkal, valamint „megtanulnak” önállóan tanulni. A foglalkozások során olyan új ismeretekkel gazdagodnak, amelyek a tanórai keretekbe nem férnek bele, így a napköziben az ismeretanyag bővítésére is mód nyílik. A változatos tevékenységek során a tanulók intelligenciája értelmi, akarati és érzelmi téren egyaránt fejlődik. A különböző foglalkozástípusok a gyerekek testi és lelki egészségének megteremtését és megőrzését szolgálják, ezzel lehetővé téve a pihenést, regenerálódást, a sokszínű társas életet, az életkornak megfelelő mozgást, játékot, az örömmel végzett szellemi és manuális alkotómunkát, a sikerélményhez jutást.

Napközi otthonunkban különböző kulturális, technikai és játékos sportolási tevékenységeket biztosítunk a gyermekeknek.

 

Jó kezekben a gyerekek

 

Az szórakozni vágyó tanulók számára iskolánkon hat szakkör működik:

-Irodalmi szakkör

-Természetvédelmi szakkör

-Ügyes  kezek köre

-Tánc szakkör

-Számítástechnikai szakkör

-Turisztika szakkör

Skola2

                                                            

 Mindenki azt a szakkört látogatja, amelyik a szívéhez közelebb áll. Akadnak olyan lelkes és kitartó diákok is, akik két-három foglalkozásra is jelentkeztek.

Célja, hogy gyerekeink megismerkedjenek a szakkörök által kínált új ismeretekkel és tevékenységekkel. Ezeken az alkalmakon pedagógusaink kiválasztják a tehetséges tanulókat, akikkel a későbbiekben eredményesen dolgozhatnak és sikeresen szerepelhetnek különböző versenyeken.

Skola4

 

 

Skola5

Skola6

Ide szeretnék eljutni - jövő

 

Milyen iskolát szeretnénk? A szívvel- lélekkel, odaadással dolgozó pedagógus legfőbb vágya, hogy iskolája elismert legyen, a diákjai megelégedéssel tekintsenek vissza az itt töltött évekre.

Minden iskolának vannak gyenge pontjai, van csiszolni valója. A nagyszelmenci Dobó István Alapiskola nemes múlttal rendelkezik, melyet szeretnénk nem csak megtartani, de tovább fejleszteni. Meg kell hogy feleljünk tanulóink és szüleik elvárásainak egyaránt. Bizonyítanunk kell fenntartónknak, hogy iskolánkban továbbra is színvonalas oktatás folyik, amelyet érdemes támogatni községünk, környezetünk és mindannyiunk érdekében.

Nehéz jövő elébe nézünk. A hazánkban kialakult demográfiai mutatók egyes iskolák jövőjét megpecsételik. Ezért, aki létezni és bizonyítani akar a jövőt illetően,  konkrét elképzelései  kell  hogy legyenek. A mi elképzeléseink a következők:

-          tanító és tanuló számára egyaránt elfogadható, kellemes légkör kialakítása az iskola területén;

-           olyan tanítási módszerek alkalmazása, melyek megalapozzák a tanulók tudását, tanuláshoz való jó hozzáállásukat és kialakítják a tanulókban a tudás iránti vágyat;

-           arra kell törekednünk, hogy a tanulók értelmét lássák a tudásszerzésnek, tudatosítsák, hogy a tudásnak, szorgalomnak és a tisztességes munkának becsülete van;

-          a pedagógusok többirányú képzése, hogy munkájuk ne csak a szakmai tudásuk átadására korlátozódjon, hanem ezek gyakorlati felhasználására is megtanítsák a tanulókat;

-          a nyelvoktatás színvonalának további emelése képzett pedagógusok alkalmazásával;

-          csökkenteni az elsajátítandó tananyag mennyiségét;

-          elérni azt, hogy a szülők nagy létszámban és rendszeresen járjanak a szülőértekezletekre;

-          erősbíteni tanulóinkban a nemzetiségi hovatartozás fontosságát, nemzeti értékeink ápolását úgy, hogy elfogadják és elismerjék más nemzetek kultúráját, életvitelét;

-          tudatosítani azt, hogy az Európai unió tagállamaként új feltételeknek, elvárásoknak kell megfelelnünk, és úgy kell nevelnünk tanulóinkat, hogy ezeknek ők is megfeleljenek.

Javítani fogjuk a napközis munka feltételeit, hogy gyermekeink az ott eltöltött időt az eddigieknél hatékonyabban tudják kihasználni. 

Igyekszünk továbbfejleszteni az iskola taneszköz-ellátottságát, bővíteni az oktatás-nevelés technikai lehetőségeit, különös tekintettel az informatikai eszközökre.
            Maximálisan igyekszünk kihasználni az önkormányzattal, valamint a községi szervezetekkel való jó kapcsolatunkat. Visszavárjuk tehetséges, a pedagóguspályát választó diákjainkat, akik kötődnek a településhez, ismerik múltját, és hatékonyan elő tudják mozdítani a helyi kultúra ügyét. 

 

 Diákélet

 

 Barangolásaink

 

Nem csak kenyérrel él az ember, tartja a mondás. Áttételesen mi, pedagógusok is ezt valljuk. Ezért szervezünk minden tanévben már évek óta a gyerekek részére kirándulásokat. Ezek megtörik az iskolai hétköznapok egyhangúságát, és egyszerre szolgálnak élménnyel és ismeretekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék hazánk tájait, természeti szépségeit, történelmi emlékeit és kultúráját. Ezzel párhuzamosan tápláljuk bennük a nemzeti hovatartozásuk érzését is. Megpróbáljuk az órákon szerzett elméleti tudást megerősíteni. Próbálunk olyan helyszíneket választani, ahová a gyerekek egy része egyébként nem jutna el. Nehéz lenne felsorolni az összes helyet, ahol az utóbbi években jártunk, ezért ízelítőként csak néhányat említek meg.

   Lélegzetelállító élményben volt részünk, amikor barlangtúrára indultuk Domnicára és Ochtinára. A földalatti világ, a csodálatos cseppkő és aragonit képződmények teljesen elvarázsoltak bennünket.

   A legtávolabbi úti célunk Prága volt, a cseh főváros. Barangoltunk az Óvárosban, sétáltunk a Károly – hídon, megnéztük a várat és egyéb nevezetességeket.

   A külföldi fővárosok közül még Budapesten jártunk két alkalommal. Először a város nevezetességeivel ismerkedtek a gyerekek, a következő alkalommal pedig a Vidámparkot vettük célba. Mondhatom, klassz buli volt!

   A történelmi nevezetességeket tanulmányozva jutottunk el Kassára, Késmárkra, Lőcsére, Betlérbe, Bártfára és Krasznahorkára. Leróttuk kegyeletünket Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc nyughelyénél, megcsodáltuk a különböző stílusban épült templomokat, régi korok szokásaiba éltük bele magunkat. Kis pátriánk múzeumaiban, Nagymihályban és Terebesen vidékünk állat- és növényvilágát, hagyományait és művészetét ismertük meg. Jó érzés volt, ha a gyerekek fel tudták idézni irodalmi, történelmi és földrajzi ismereteiket az adott helyszínekkel kapcsolatban. Életre szóló emlékeket hoztunk magunkkal.

 

Színházlátogatás

 

   A kultúra iránti igényt színházlátogatásokkal igyekszünk kielégíteni. A hét kecskegida történetét az eperjesi J. Záborský Színházban láttuk. A kassai Állami Színházban a nebulók elgondolkodhattak  A kis herceg  hősének bölcsességein, megkönnyezték Twist Olivér szomorú történetét, rettegtek a gonosz Hókirálynőtől, és együtt várták a herceget Hamupipőkével. A Thália Színházba is szívesen megyünk, amikor gyerekek részére tartanak előadásokat. De a Thália művészei sokszor maguk is ellátogatnak hozzánk. Meséket, irodalmi összeállításokat hoznak. Évek óta állandó vendégeink a nagyváradi bábszínház művészei is, akik főképp magyar népmeséket visznek színre sok- sok humorral és bölcsességgel fűszerezve a gyerekek nagy örömére. Ünnepnapnak számít az is, amikor felcsendül a tornateremben vagy a művelődési házban Écsi Gyöngyi csodálatos hangja. Legutóbb pedig a sátoraljaújhelyi Latabár Színházban volt részünk pazar élményben. A Kaméleon Gyermekszínház kis „művészei” ríkattak meg bennünket a Valahol Európában című musical – lel.

    A gyerekek szívesen látogatják a képzőművészeti kiállításokat is. Szeretik a klasszikusnak számító stílusokat, de nem idegenkednek a modern művészettől sem. Nagy sikere volt köreikben például régiónk ifjú művészének, Michal Závackynak, akinek festményei a globális ökológiai problémákra hívják fel a figyelmet.

 

Erdei Iskola - Hatfa

A hagyományokat megtartva a 2007/2008-as tanévben is megszerveztük diákjaink számára az erdei iskolát. A lehetséges helyszínek közül a választás Hatfára esett, ahol 2008 májusában öt napon keresztül mindenki jól érezte magát, testileg és lelkileg is felfrissült. A táborozáson 37 gyerek vett részt három pedagógus és egy egészségügyi nővér felügyelete alatt. A helyszínhez igazított programokkal mindnyájan meg voltunk elégedve.  

Túráztunk a minket körülölelő gyönyörű vidéken, sportoltunk kedvünkre, főztünk gulyást és sütöttünk szalonnát.

 Skola8

Az erdei iskolát egy magyarországi kirándulással zártuk, ellátogattunk a sárospataki Rákóczi- várba, majd Széphalomba, a Magyar Nyelv Múzeumába.

Skola9

 

Erdei Iskola – Révfülöp

 

Iskolánk a Programőr Bt. támogatásával négynapos kirándulást nyert a Balaton- parti Révfülöpre. A kirándulásra május végén került sor, melyre 40 gyerek jelentkezett.  A vakáció minőségi programokkal, szakképzett túravezetőkkel és rengeteg természeti szépséggel állt a rendelkezésünkre. Megtekintettük a Fülöp- hegyi kilátót, Salföld nevezetességeit és megismerkedtünk a táj történelmével. Egész napos kirándulást szerveztünk Kékkútra, ahol megnéztük a Theodora tanösvényt és a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményt.

 

Hagyományaink

 

Iskolai szintű rendezvények:

-A tanévnyitó ünnepség

-Karácsonyi ünnepség

-Mikulás

-Mikulás-napi kirakodóvásár

-Valentin- nap

-Farsang

 Skola10

 Skola11

Skola13

-Az elsősök ünnepélyes beíratása   

Skola15                             

-Gyermeknap

Skola17

-Ballagás

Skola18

-"Apád, anyád ide jöjjön"

Skola19 

 Skola20

 

Tantestületünk

Jól képzett, innovatív pedagógusokból áll, akik munkájukat hivatástudattal, magas fokú szakmaisággal látják el. A tantestület létszáma 12, melyből hárman középiskolai ,kilencen pedig egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A minél eredményesebb oktatói és nevelői munka érdekében folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt. Pedagógusaink szakmai elhivatottságát és elismertségét jelenlegi és egykori diákjaink, valamint a legtöbb szülő is nagyra értékeli, kiemelkedőnek tartja. Energikus tantestületünk gazdag szabadidős tevékenységet és a szakkörök széles választékát nyújtja a diákságnak.. A pedagógiai munkát 1 gazdasági vezető és 3 technikai dolgozó segíti.

A tantestület bemutatása:            

 

A pedagógusok névsora

Szak, szakpár

PaedDr. Abaházi Csilla

kémia- biológia 

Berczik Erzsébet

magyar

Mgr. Bilász Katalin

szlovák-orosz

PaedDr. Hack László            

kémia – biológia, az iskola igazgatója 

Mgr. Iván Anita

szlovák - hittan

Mgr. Majoros Melinda

alsó tagozatos pedagógus

Mgr. Markó Andrea

alsó tagozatos pedagógus (anyasági szabadságon)

Mgr. Mórik Éva

magyar- angol

Petrik Zoltán

felső tagozatos pedagógus

Mgr. Pálóczi Tokár Beáta

matematika - informatika

Rubi Diana

magyar-ügyvitel

Tóth Mária

alsó tagozatos pedagógus

Mgr. Tóth Kornélia

alsó tagozatos pedagógus, igazgatóhelyettes 

Mgr. Varga Anett

matematika - fizika

Ignác Éva

nevelőnő

Tóth Beáta

pedagógiai asszisztens

Varga Gyula

pedagógiai asszisztens

 

 

Adminisztratív és technikai dolgozók:

 

Borsi Kristina – gazdasági vezető

Illés Béla – karbantartó

Tóth Tímea – takarítónő

Bernáth Klára – takarítónő

Kovács Erszébet – szakácsnő

Éles Mária – szakácsnő

 

Komolyak és komolytalanok

 

Iskolánkat jelenleg 130 diák látogatja. Ez az alacsony létszám a korábbi évekhez viszonyítva alacsonynak mondható, de környékünkön sajnos kevés a születendő gyermek. A tanulók zömmel a környező falvakból utaznak be az iskolába: Szirénfalváról, Dobóruszkából, Budaházáról és Kaposkelecsényből.   Elég alacsony osztálylétszámaink vannak, ebből kifolyólag osztályonként nem érjük el a 20-as létszámot sem. Pillanatnyilag kilenc osztályt és egy iskolaklubot működtetünk. A gyerekek képességeihez rugalmasan igazodó, csaknem családias légkörben folyik a tanítás. Református, római és görög katolikus vallású gyermekeink számára biztosítjuk a felekezetük szerinti vallásoktatást.

 

Osztályok bemutatása

 

I. osztály

Osztályfőnök: Mgr. Majoros Melinda

Bodnár Viktória, Fedák Judit, Filip László, Ignác Nóra, Ignácz Tibor, Köblös Nikoletta, Köblös Erzsébet, Lakatoš Anikó, Lakatoš Olga, Nagy Dávid, Pásztor Márió, Pásztor Tímea, Szabó Dóra, Šándor Ibolya, Tippan Mária, Várady Dominika, Várady Sabrina

II.osztály

Osztályfőnök: Mgr. Iván Anita

Bódi Ádám, Bugiš Kristián, Fedák Vivien, Jakab Kristína, Köblös Máté, Lakatoš Jimmy, Lakatoš Zsolt, Lakatoš Barbara, Lakatoš Gabriela, Marczi Eszter, Pásztor Mikuláš, Sijartová Kitti, Tippan Flórián

III. osztály               

Osztályfőnök: Rubi Diana

Bodzás János, Bugiš Emese, Éles Stela, Fedák Patrik, Gilányi Szabolcs, Janáček Alexandra, Lakatoš Győző, Lakatoš Kristián, Matyi Nikolas, Petrik Áron, Sukáj Simona, Šetét Norbert, Šivák Dominik, Šivák Bertalan, Šivák Silvester

IV. osztály               

Osztályfőnök: Mgr. Tóth Kornélia

Fedák Sándor, Fedák Gyöngyi, Ignác Flóra, Jakab Beatrix, Kadét József, Lakatoš Krištóf, Lakatoš Marián, Lakatoš Veronika, Lizák Bence, Nagy József, Szatmáry Nikoleta, Várady Nikoleta, Cziczu Jessica

V. osztály               

Osztályfőnök: Mgr. Pálóczi Tokár Beáta

Ignác Diana, Jakab Szabolcs, Kardoš Kristna, Lakatoš Dávid, Lakatoš Viktória, Lukács Gábor, Markovič Bianka, Matyi Dominika, Nadál Dávid, Pásztor Júlia, Petro Gergő, Šerfőző Tünde, Tóth Anita, Várady Romana

VI. osztály               

Osztályfőnök: PaedDr. Abaházi Csilla

Bodnár Alexandra, Borsi Kitti, Bugiš Nikoleta, Fedák Erik, Jakab Orsolya, Kishsh Éva, Köblös Attila, Lizák Anna, Lusánszky Bianka, Marci Márk, Markovič Emil, Matyi Veronika, Nadály Csilla, Simko Betina, Tokár Gréta

VII. osztály               

Osztályfőnök: Berczik Erzsébet

Bodnár Beatrix, Bódi Ottó, Éles László, Gilányi Tibor, Horňák Perla, Illés István, Jónáš Andrea, Lakatoš Attila, Lakatoš Ferenc, Lakatoš Rudolf, Leczo Csaba, Majoros Máté, Mihók Regina, Nagy Alexandra, Szatmáry Enikő, Tippan Oskár, Tóth Silvia

VIII. osztály               

Osztályfőnök: Mgr. Bilász Katalin

Csizmár Barbara, Cziczu Sandra, Éleš Eszter, Fedák Monika, Jakab Dániel, Kovács Anita, Lakatoš József, Lakatoš Klaudia, Lakatoš Norbert, Lizák Péter, Nadál Roland, Nadály Piroska, Pásztor Ádám, Šivák Richárd, Tóth Barbara, Tóth Erik

IX. osztály               

Osztályfőnök: Mgr. Varga Anetta

Béres Tibor, Bodnár Nikoleta, Cziczu János, Jónáš Gergő, Kadét Zsolt, Lakatoš Lívia, Markovič Edina, Matyi István, Nagy Viktória, Pásztor Henrietta, Szatmáry Dávid, Tippan Nikolas, Tippan András, Tippan Renáta, Tóth Péter, Tóth Tímea

 

 

Reklámtábla

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Szelektív hulladékgyűjtés

separovany_zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix