VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - MFI

Výzva na predkladanie ponúk

3a príloha 3 k výzve  - návrh na plnenia kritéria

3b príloha 4 k výzve - zoznam ekvivalentov

3c príloha 5 k výzve - zoznam subdodávateľov

príloha 6 k výzve - návrh zmluvy o dielo

PD a Výkaz výmer:

A - sprievodná správa

B - súhrnná správa

01 - situácia

02 - spodná stavba

03 - pôdorys

04 - čiarovanie

05 - pohľady

Výkaz výmer